nimm2 Przygody  APK Mod 1.0

nimm2 Przygody APK Mod 1.0

App Information of nimm2 Przygody Download Modded Games

App Name nimm2 Przygody
Package Name com.hanbright.nimm2.przygody
Version
Rating ( 69 )
Size
Requirement
Updated
Installs 50,000+
Category Arcade, Games
Developer

Description of nimm2 Przygody APK Mod 1.0 (Unlimited Money Crack*) games download latest for android.

Żelkowi bohaterowie wracają w super-odsłonie!

nimm2 Przygody to niezwykłe połączenie 7 pasjonujących gier, w których głównymi bohaterami są… żelki nimm2! Wyrusz z nimi na największą przygodę w historii!

Graj w żelkowe gry, zdobywaj gwiazdki za najlepsze wyniki i pobijaj rekordy.
Czekają na Was również specjalne wyzwania, za które otrzymacie niezwykłe odznaki. Spróbuj zebrać je wszystkie!

Gry, które czekają na Waszej drodze w aplikacji nimm2 Przygody to:

– Super Paczka – NOWOŚĆ!
Śmiejżelki wydostały się z paczki! Latają teraz po całej kolorowej krainie, a Twoim zadanie jest zebrać je jak najszybciej z powrotem do paczek. Masz tylko dwie minuty, więc nie czekaj – spiesz się!

– Wesoła Paczka Happies –
Poprowadź grupę żelków Happies i uzyskaj najlepszy wynik!
Zbieraj gwiazdki i owoce w bąbelkach – za każde z nich otrzymasz punkty.
Aby powiększyć Wesołą Paczkę, zbieraj żelki Happies w bąbelkach.

– Nakarm Duszka –
Pomóż czterem sympatycznym Mlekoduszkom odzyskać ich mleczną powłokę!
Steruj Mlekoduszkami i zbieraj mleczne krople. Ale śpiesz się! Zbliża się wschód słońca, więc uciekaj bez przystanku, zbieraj bonusy i unikaj pułapek!

– Heroes Run! –
Wciel się w rolę bohatera Heroes Run! Łap supermoce i omijaj przeszkody. Wybierz ulubionego Śmiejżelka Heroes i pobijaj kolejne rekordy podskakując i zbierając owocowe żelki i bonusy.

– Łap Minki –
Steruj pychaminkowym wężem i łap wesołe, śmiejżelkowe minki. Pomóż wesołemu wężowi urosnąć, ale pamiętaj – wąż nie może uderzyć w ścianę albo we własny ogon.

– Wieża nimm2 –
Zbuduj najwyższą na świecie wieżę z żelków Mlekosmyków! Dotknij huśtającego się Mlekosmyka i pomóż mu zeskoczyć z huśtawki w takim momencie, aby wylądował na drugim Mlekosmyku. Układaj dokładnie i staraj się zachować równowagę żelków!

– nimm2 Boomki –
Zostań mistrzem w strzelaniu Boomkami! Strzelaj Boomkami tak, aby połączyć co najmniej 3 Boomki tego samego koloru. Im więcej ich zestrzelisz, tym więcej zdobędziesz punktów.

Poznajcie naszych żelkowych bohaterów:

nimm2 Śmiejżelki.
Cytrynowe głowy, malinowe oczy i pomarańczowe usta – twórzcie śmiejżelkowe kształty i świetnie się bawcie! Klasyczne, owocowe Śmiejżelki wzbogacone witaminami.

nimm2 Śmiejżelki Happies.
Owocowe żelki z naturalnymi sokami, wzbogacone witaminami. Małe i zabawne – opcja dla każdego, niezależnie od wieku. Tak niewielkie, że można jeść 2-3 na raz, mieszając smaki.

nimm2 Śmiejżelki Mlekoduszki.
Cztery sympatyczne duszki, strasznie pyszne i przerażająco zabawne jednocześnie. Z sokami owocowymi i mlekiem, wzbogacone witaminami.

nimm2 Śmiejżelki Heroes.
Ich supermoce to zabawa i owoce! Każda torebka skrywa oryginalne kształty dzielnych, żelkowych bohaterów. Nie można im się oprzeć!

nimm2 Śmiejżelki Pycha Minki.
Pyszne, zabawne, a przy tym – superwygodnie opakowane! Żelkowe dropsy w kształcie zabawnych buziek, z sokami owocowymi oraz witaminami. Wygodna porcja na raz, która zmieści się w każdej kieszonce.

nimm2 Śmiejżelki Mlekosmyki.
To cztery wesołe i śmiałe żelki owocowe o smaku pomarańczy, cytryny, maliny oraz mieszanki owoców m.in. jabłka. Wszystko, co najlepsze w nimm2: sok owocowy i witaminy.

nimm2 Boomki
To rozpuszczalne cukierki w kształcie kulek nadziewane pysznym sokiem owocowym i wzbogacone witaminami. Okrągłe nimm2 Boomki wypełnione strzelającym nadzieniem to niepowtarzalna radość żucia.

nimm2 Śmiejżelki. Łakocie i witaminy.
Jelly heroes are back in a super-installment!

nimm2 Adventures is an amazing combination of 7 exciting games in which the main characters are … nimm2 jellies! Set out with them on the greatest adventure ever!

Play jelly games, earn stars for high scores and break records.
Special challenges are waiting for you, for which you will receive unusual badges. Try to collect them all!

Games that await your way in the nimm2 Adventures application are:

– Super Pack – NEW!
Śmiejżelki got out of the package! They are now flying all over the colorful land, and your task is to collect them as soon as possible back into the packages. You only have two minutes, so don’t wait – hurry!

– Happy Pack of Happies –
Lead a group of Happies jellies and get the best result!
Collect stars and fruit in bubbles – you’ll get points for each.
To enlarge the Happy Package, collect Happies jelly beans in bubbles.

– Feed the Sprite –
Help four lovable Mlekoduszki recover their milk coating!
Steer Mlekoduszek and collect milk drops. But hurry up! The sunrise is approaching, so run away without stop, collect bonuses and avoid traps!

– Heroes Run! –
Take the role of the hero of Heroes Run! Catch superpowers and avoid obstacles. Choose your favorite Śmiejżelka Heroes and break new records by jumping and collecting fruit jellies and bonuses.

– Catch Minki –
Steer the pychaminowy snake and catch cheerful, laughing faces. Help the happy snake grow, but remember – a snake can’t hit a wall or its own tail.

– nimm2 tower –
Build the world’s highest tower of Mlekosmyków jellies! Touch the swinging Mlekosmyk and help him jump off the swing in such a moment that he lands on the second Mlekosmyk. Arrange it carefully and try to keep the gummy balance!

– nimm2 Boomki –
Become a master in shooting Booms! Shoot Booms to connect at least 3 Booms of the same color. The more you shoot them down, the more points you get.

Meet our jelly heroes:

nimm2 Śmiejżelki.
Lemon heads, raspberry eyes and orange lips – create bold shapes and have fun! Classic, fruity Śmiejżelki enriched with vitamins.

nimm2 Śmiejżelki Happies.
Fruit jelly beans with natural juices, enriched with vitamins. Small and fun – an option for everyone, regardless of age. So small that you can eat 2-3 at a time, mixing flavors.

nimm2 Śmiejżelki Mlekoduszki.
Four nice ghosts, terribly delicious and terrifyingly funny at the same time. With fruit juices and milk, enriched with vitamins.

nimm2 Śmiejżelki Heroes.
Their superpowers are fun and fruit! Each purse hides the original shapes of brave jelly characters. You can’t resist them!

nimm2 Śmiejżelki Pycha Minki.
Delicious, fun, and super-conveniently packed! Jelly drops in the shape of funny faces, with fruit juices and vitamins. A convenient portion at a time that will fit in any pocket.

nimm2 Śmiejżelki Mlekosmyki.
These are four cheerful and bold fruit jellies with the taste of orange, lemon, raspberry and a mixture of fruits, among others apples. The best in nimm2: fruit juice and vitamins.

nimm2 Boomki
These are soluble ball-shaped candies stuffed with delicious fruit juice and enriched with vitamins. Round nimm2 Boomki filled with shooting filling is a unique joy of chewing.

nimm2 Śmiejżelki. Sweets and vitamins.
Usprawnione pobieranie dodatkowych plików podczas pierwszego ładowania gier i poprawki związane z bezpieczeństwem.

PlayStore id: com.hanbright.nimm2.przygody